DASMED

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Pn - Pt: 8:00 - 18:00

Sob / Nd / Świ. : całą dobę

+48 517-333-173

wew.1 ➜ Transport Medyczny
wew.2 ➜ Zabezpieczenie Medyczne
wew.3 ➜ Obsługa służb

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DASMED – USŁUGI MEDYCZNE 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Pana Michała Tersę, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Dasmed – Usługi Medyczne Michał Tersa, dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO)DASMED-USŁUGI MEDYCZNE, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143 92-332 Łódź,
Tel. 693 639 991, e – mail: dyrekcja@dasmed.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania

· ustalenie tożsamości pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym transport pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· prowadzenie dokumentacji medycznej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· zarządzanie procesem udzielanie świadczeń – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· realizacja praw pacjenta – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· kontakt z pacjentem (ustalenie lub zmiana terminu transportu) – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

· rozliczanie świadczeń – Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

· dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,

· prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

· zabezpieczenie prawnych interesów ADO związanych z prawidłową realizacją świadczonych usług (nagrywanie rozmów telefonicznych), na podstawie zgody wyrażonej przez dzwoniącego – Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO,

Odbiorcy danych osobowych

· inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

· podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego), dostawcy usług prawnych i doradczych;

· osoby upoważnione przez pacjenta,

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar GospodarczyADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

· okres realizacji umowy,

· powszechnie obowiązujące przepisy prawa: dokumentacja medyczna (20 lat), dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),

· okres przechowywania nagrań rozmów telefonicznych – do 30 dni,

Prawa pacjenta związane z danymi osobowymi

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

· prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

· prawo do przenoszenia danych;

· prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

· prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych; odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ADO.

Wyjątkiem od powyższej zasady są przypadki podawania danych osobowych, na których przetwarzanie pacjent wyraża zgodę co jest warunkiem umownym udzielania świadczeń.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniuW ramach bieżącej działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania. Zgodnie z wewnętrzną procedura opracowaną przez ADO profilowanie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody pacjenta.