DASMED

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Pn - Pt: 8:00 - 18:00

Sob / Nd / Świ. : całą dobę

+48 517-333-173

wew.1 ➜ Transport Medyczny
wew.2 ➜ Zabezpieczenie Medyczne
wew.3 ➜ Obsługa służb

Jesteś organizatorem imprezy masowej w Łodzi ? obowiązki organizatora !
26 lutego 2023

Jesteś organizatorem imprezy masowej ? o tym musisz pamiętać !

 

Organizator imprezy masowej musi dopełnić wielu formalności względem organizacji imprezy masowej.

Główne obowiązki organizatora w zakresie bezpieczeństwa podczas organizacji imprezy masowej:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
 • ochrony porządku publicznego;
 • zabezpieczenia pod względem medycznym;
 • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator zapewnia:

 • spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 • pomoc medyczną;
 • zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Potrzebne zezwolenie i opinie miejscowych służb

Organizator imprezy masowej musi w miejscowo właściwym urzędzie miasta lub gminy złożyć wniosek o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej. Ponadto konieczne jest także uzyskanie opinii o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz możliwych zagrożeniach. Opinie wydają odpowiednie ze względu na miejsce imprezy służby (komendant policji, komendant Państwowej Straży Pożarnej, inspektor sanitarny oraz  pogotowie ratunkowe).

Wniosek oraz informacja dla służb powinny być przekazane na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (lub 14 dni – w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach). W przypadku imprez z płatnym wstępem konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom.

Możliwa kontrola i kara

Należy pamiętać, że w trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez uprawniony organ miasta/gminy, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel urzędu może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

W ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych dla osoby, która organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi – przewidziano karę grzywny nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karę ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Co do uzyskania opinii od Pogotowia Ratunkowego w Łodzi – tu na chwilę się zatrzymajmy …

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j. t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466 , z 2019 r. poz. 125) w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 181), jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest instytucją właściwą do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych, na obszarze województwa łódzkiego.

 1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy Organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy zwraca się do właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o wydanie opinii na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.
 2. Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać następujące informacje:
  1. Dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
  2. Osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
  3. Nazwa imprezy,
  4. Termin imprezy,
  5. Lokalizacja imprezy,
  6. Przewidywana liczba uczestników,
  7. Informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji.
 3. Pismo o wydanie opinii oraz wszelkie pełnomocnictwa winy być podpisane przez osobę lub osoby umocowane we właściwym rejestrze (KRS, EDG). Pełnomocnictwo jest bezwzględnie wymagane w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Organizatora nie wynika z właściwego rejestru (KRS, EDG). Dokumenty składane wraz z wnioskiem (załączniki np. plan (charakterystyka) winny być kompletne i podpisane przez osoby uprawnione do sporządzenia ww. dokumentu). Wszystkie kopie dokumentów składane wraz z wnioskiem winny być pisemnie potwierdzone przez Organizatora imprezy masowej za zgodność z oryginałem.
 4. Opinia wydana zostaje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.
 5. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.
 6. Opłata za wydanie opinii wynosi 235 złotych brutto. Należy ją uiścić przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO SA V o/Łódź 07 1240 1545 1111 0000 1166 7940
  (w przelewie proszę podać termin i nazwę imprezy). Określoną kwotę Organizator uiszcza przed złożeniem wniosku o wydanie opinii. Za dokonaną wpłatę WSRM w Łodzi wystawi fakturę VAT.
 7. Pismo należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji WSRM w Łodzi: 91-202 Łódź, ul. Warecka 2, I piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00. Opinię można odebrać w tym samym pokoju, w tych samych godzinach. Kontakt telefoniczny pod numerem 42 652-80-58 lub mailowo: sekretariat.warecka@wsrm.lodz.pl